Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

 

Produkt manažér

Vážení zákazníci,

vitajte na portáli venujúci sa účtovným súvzťažnostiam, s ktorými rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce alebo VÚC sa stretávajú v praxi. Problematika je komplexne spracovaná z pohľadu účtovníctva, daní a aj právnej úpravy spoločne s praktickými príkladmi spôsobov.

Kapitoly diela sú usporiadané podľa účtov v rámci jednotlivých účtovných tried pre jednoduché zorientovanie sa na našom portáli. Súčasťou knihy je aj výkladový lexikón metodiky účtovania, ktorý vysvetľuje pojmy s uvedením konkrétneho ustanovenia v zákone o účtovníctve a v príslušných opatreniach a zároveň umiestnenie v účtovnom výkaze a v poznámkach.

On-line príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje nielen na aktuálne legislatívne zmeny, ale aj ďalej vhodným spôsobom rozvíja jednotlivé časti knihy a obohacuje tak jej obsah.


Ing. Maroš Lônčík
Odborný redaktor

Čo nájdete v online knihe?

 • Aktuálne informácie - refundácia nákladov z pohľadu konsolidácie verejných financií, záverečný účet obce, vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku, účtovanie a konsolidácia transferov, poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve, výročná správa organizácií patriacich pod obec, miestny poplatok za rozvoj, vzorové všeobecne záväzné nariadenie pre potreby obce
 • Účtovné súvzťažnosti - dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, vlastné imanie a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy, úzávierkové účty a podsúvahové účty, vnútroorganizačné účtovníctvo
 • Výkladový lexikón metodiky účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a VÚC - aktíva, pasíva, náklady, výnosy, lexikón hesiel


Čo je nové v on-line knihe?

Čo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • istotu správnosti vášho účtovania,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.
Ďalší autori

 • Ing. Miriam Majorová, PhD.
 • Ing. Lucia Hirtlová
 • Ing. Ladislav Zakhar
 • Ing. Lucia Kašiarová, ACCA
 • Ing. Štefan Fabian, PhD.
 • Ing. Ján Šelbacký
 • Ing. Anna Mináriková
 • Ing. Terézia Urbanová
 • Ing. Marianna Kršeková
 • Ing. Adriana Wittgruberová
 • Mgr. Jozef Sýkora, MBA


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: