Obsah
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

 

Účtovné súvzťažnosti - Výkladový lexikón metodiky účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a VÚC

Portál komplexne popisuje účtovné súvzťažnosti, s ktorými rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC prichádzajú do kontaktu. Problematika je rozoberaná nielen z pohľadu účtovníctva, ale aj daní a právnej úpravy. Na praktických príkladoch sú zrozumiteľne vysvetlené spôsoby účtovania.

Účtovné súvzťažnosti sú usporiadané podľa účtov v rámci jednotlivých účtovných tried, čo vám umožní rýchlo sa na portáli orientovať. Súčasťou je tiež výkladový lexikón metodiky účtovania, kde každé heslo obsahuje vysvetlenie pojmu spolu s uvedením konkrétneho ustanovenia v zákone o účtovníctve a v príslušných opatreniach a zároveň umiestnenie v účtovnom výkaze a v poznámkach. K dispozícii sú príklady s konkrétnymi číslami pre každý typ organizácie.


Mgr. Ladislav Hribik
Odborný redaktor

Čo nájdete v online knihe?

 • Aktuálne informácie - refundácia nákladov z pohľadu konsolidácie verejných financií, záverečný účet obce, vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku, účtovanie a konsolidácia transferov, poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve, výročná správa organizácií patriacich pod obec, miestny poplatok za rozvoj, vzorové všeobecne záväzné nariadenie pre potreby obce
 • Účtovné súvzťažnosti - dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, vlastné imanie a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy, úzávierkové účty a podsúvahové účty, vnútroorganizačné účtovníctvo
 • Výkladový lexikón metodiky účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a VÚC - aktíva, pasíva, náklady, výnosy, lexikón hesiel


Čo je nové v on-line knihe?

 • Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxe
 • Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou - príklady z praxe
 • Účet 521 - Mzdové náklady
 • Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie
 • Účet 525 - Ostatné sociálne poistenie
 • Účet 527 - Zákonné sociálne náklady
 • Účet 528 - Ostatné sociálne náklady

Čo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • istotu správnosti vášho účtovania,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.
Ďalší autori

 • Ing. Miriam Majorová, PhD.
 • Ing. Lucia Hirtlová
 • Ing. Ladislav Zakhar
 • Ing. Lucia Kašiarová, ACCA
 • Ing. Štefan Fabian, PhD.
 • Ing. Ján Šelbacký
 • Ing. Anna Mináriková
 • Ing. Terézia Urbanová
 • Ing. Marianna Kršeková
 • Ing. Adriana Wittgruberová
 • Mgr. Jozef Sýkora, MBA


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: