Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v oblasti medzinárodného zdanenia v roku 2021

Lektor: Ing. Michal Jelínek, PhD.

Dátum: 4.12.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 10.12.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13,5 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2020 - daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Produkt manažér

Vážení zákazníci,

vitajte na portáli, ktorý sa venuje účtovným súvzťažnostiam, s ktorými sa rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce alebo VÚC stretávajú v praxi. Problematika je komplexne spracovaná z pohľadu účtovníctva, daní a aj právnej úpravy spoločne s praktickými príkladmi spôsobov. Dokumenty pripravil spolu s autorským kolektívom Ing. Štefan Fabian a sú aktualizované pre rok 2020.

 V knihe nájdete aktualizované články týkajúce sa jednotlivých účtov. Z obsahu vyberáme:

 • Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy v skratke
 • Účtovanie a konsolidácia transferov
 • Účet 031 – Pozemky
 • Účet 131 - Obstaranie tovaru
 • Účet 314 - poskytnuté prevádzkové preddavky
 • Účet 324 - Prijaté preddavky
 • Účet 331 – Zamestnanci
 • Účet 345 - Ostatné dane a poplatky

Online kniha je užitočnou pomôckou napríklad pri zaúčtovaní začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh, ale aj v ďalších účtovných prípadoch. Toto dielo je efektívnou pomôckou pre pochopenie napríklad časových súvislostí v účtovníctve, účtovania odpisov, či kapitálových transferov. Dielo však neobchádza celé spektrum ďalších situácií, ktoré môžu v účtovníctve nastať.

On-line príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje nielen na aktuálne legislatívne zmeny, ale aj ďalej vhodným spôsobom rozvíja jednotlivé časti knihy a obohacuje tak jej obsah.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. 10. 2020 na stiahnutie TU

(PDF je možné stiahnuť po prihlásení)

Čo nájdete v online knihe?

 • Aktuálne informácie - refundácia nákladov z pohľadu konsolidácie verejných financií, záverečný účet obce, vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku, účtovanie a konsolidácia transferov, poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve, výročná správa organizácií patriacich pod obec, miestny poplatok za rozvoj, vzorové všeobecne záväzné nariadenie pre potreby obce
 • Účtovné súvzťažnosti - dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, vlastné imanie a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy, úzávierkové účty a podsúvahové účty, vnútroorganizačné účtovníctvo
 • Výkladový lexikón metodiky účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a VÚC - aktíva, pasíva, náklady, výnosy, lexikón hesiel


Čo je nové v on-line knihe?

Čo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien v legislatíve,
 • istotu správnosti vášho účtovania,
 • všetky potrebné informácie na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.
Ďalší autori

 • Ing. Miriam Majorová, PhD.
 • Ing. Ladislav Zakhar
 • Ing. Terézia Urbanová
 • Ing. Bibiana Jobbágyová
 • Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: