dnes je 2.12.2021

Príručka medzinárodných usmernení na kontrolu kvality, audit, preverenie, iné uisťovacie a súvisiace služby

Zväzok 1: Časť 1, Časť 2, Časť 3

Zväzok 2

Zväzok 3

Etický kódex audítora

Metodické usmernenia k postupom účtovania pre ROPO, obce, VÚC a štátne fondy vydané MF SR

- v roku 2021:

Metodické usmernenie k postupom účtovania miestneho poplatku za rozvoj v obci

Metodické usmernenie o účtovaní prevodu správy majetku a prevodu vlastníctva majetku v organizáciách územnej samosprávy

Metodické usmernenie k postupom účtovania finančného príspevku na stravovanie v znení dodatku č. 1

Metodické usmernenie k postupom účtovania finančného príspevku na stravovanie

Metodické usmernenie k niektorým pojmom používaným v účtovníctve a v účtovnej závierke pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Metodické usmernenie o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách

Metodické usmernenie o účtovaní obstarania ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a účtovaní niektorých špecifických účtovných prípadov v znení dodatku č. 3

- v roku 2020:

Metodické usmernenie k postupom účtovania prostriedkov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na 3.programové obdobie rokov 2014 – 2021

Metodické usmernenie o účtovaní príspevku na rekreáciu zamestnanca v znení dodatku č. 2

Metodické usmernenie o účtovaní položiek štátnozamestnaneckého platu v zmysle novely zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnej od 1.1.2020

Metodické usmernenie o účtovaní nákladov na exekučné konanie

Metodické usmernenie o účtovaní prevodu správy majetku a prevodu vlastníctva majetku v organizáciách štátnej správy

Metodické usmernenie o účtovaní úhrady za stravu zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet

- v roku 2019:

Metodické usmernenie k postupom účtovania dane z pridanej hodnoty pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, pri obstaraní majetku formou finančného prenájmu a pri účtovaní pomerného odpočítania dane

Metodické usmernenie o spôsobe účtovania zámeny majetku

Metodické usmernenie o účtovaní garantovaných energetických služieb

Metodické usmernenie o spôsobe implementácie § 21 ods. 7 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 1

Metodické usmernenie č. 7/DZPaU/2019/MU k archivácii účtovných záznamov

Metodické usmernenie k využiteľnému potenciálu

Metodické usmernenie k účtovaniu oddlženia nemocníc

Metodické usmernenie k účtovaniu príspevkov zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov

- v roku 2018:

Metodické usmernenie k účtovaniu nákladov na pracovné cesty zamestnancov

Metodické usmernenie o odpisovaní dlhodobého majetku v znení dodatku č. 1

Metodická pomôcka k postupom účtovania opravy odpisov dlhodobého hmotného majetku a účtovania technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku – praktické príklady v znení dodatku č. 1

Metodické usmernenie k účtovaniu miezd za december  

- v roku 2017:

Metodická pomôcka k postupom účtovania opravy odpisov a účtovania technického zhodnotenia majetku

Metodické usmernenie o účtovaní technického zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku

Metodické usmernenie o postupoch účtovania zložiek štátnozamestnaneckého platu v zmysle Memoranda

Metodické usmernenie k postupu účtovania preplatkov energie z preneseného výkonu štátnej správy

Metodické usmernenie k postupom účtovania úhrad cez Integrované obslužné miesto v obci (obce)

Metodické usmernenie k postupu účtovania rozpočtových výdavkov a príjmov v samospráve (obce, VÚC a ich ROPO)

Metodické usmernenie k postupu účtovania o Sociálnom fonde (spoločné)

Metodické usmernenie k postupu účtovania nákupu stravných lístkov (spoločné)

Metodické usmernenie k postupu účtovania zložiek platu štátneho zamestnanca

Metodické usmernenie k zmene odpisov dlhodobého majetku (ROPO, obce, VÚC, ŠF)

Metodické usmernenie k účtovaniu rozpočtových príjmov a výdavkov (štátne RO)

Metodické usmernenie k účtovaniu o peňažných prostriedkoch na účte 221 a 261

Metodické usmernenie k účtovaniu miezd za december

Metodické usmernenie k účtovaniu započítania nedoplatku dane

Metodické usmernenie k účtovaniu časovo rozlíšených nákladov a výnosov

Metodické usmernenie k účtovaniu prostriedkov z rozpočtu zriaďovateľa k 31.12. (RO obce a VÚC)

Metodické usmernenie k účtovaniu o majetku v správe a vo výpožičke (hlavne obce)

Metodické usmernenie k účtovaniu pokuty za nezamestnávanie ŤZP

Metodické usmernenie k postupu účtovania o preplatkoch zo zdravotného poistenia za rok 2015

Metodické usmernenie k účtovaniu úrokov z úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí

Metodické usmernenie k účtovaniu rezervného fondu v príspevkových organizáciách

Metodické usmernenie k účtovaniu výdavkov na normy a certifikáty

Metodické usmernenie k zberu a vykazovaniu transferov zo štátneho rozpočtu pre účely konsolidácie - transferová tabuľka 2016

EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

Úplné znenie Metodického usmernenia MF SR k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie na roky 2018 až 2020

 
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2021 - Daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV