dnes je 11.8.2022

Účet 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová,, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastovArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 431 - Výsledok hospodáreniaArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 538 - Ostatné dane a poplatkyArchív

23.3.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Štelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 532 - Daň z nehnuteľnostiArchív

16.3.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Štelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 023 - Dopravné prostriedkyArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová,, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 012 - Aktivované náklady na vývojArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 343 - Daň z pridanej hodnotyArchív

21.6.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 578 - Ostatné mimoriadne nákladyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 374 - Pohľadávky z nájmuArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 369 - Pohľadávky voči združeniuArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 277 - Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobámArchív

4.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 274 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektomArchív

4.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 476 - Dlhodobé prijaté preddavkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 681 - Výnosy z bežných transferov štátneho rozpočtuArchív

13.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 574 - Tvorba rezervArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 631 - Daňové a colné výnosy štátuArchív

10.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 139 - Tovar na cesteArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 421 - Zákonný rezervný fondArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 191 - Opravná položka k materiáluArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 368 - Záväzky voči združeniuArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 684 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správyArchív

9.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 633 - Výnosy z poplatkovArchív

12.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 582 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správyArchív

19.1.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 591 - Splatná daň z príjmovArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 459 - Ostatné rezervyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetkuArchív

14.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkovArchív

8.4.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 679 - Zúčtovanie opravných položiekArchív

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správyArchív

12.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 531 - Daň z motorových vozidielArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 553 - Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnostiArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškaniaArchív

14.1.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávokArchív

10.1.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 546 - Odpis pohľadávkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetkuArchív

10.1.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 589 - Náklady z budúceho odvodu príjmovArchív

6.3.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 567 - Náklady na derivátové operácieArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancomArchív

3.5.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokovArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 581 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizáciíArchív

12.1.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetkuArchív

11.1.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 561 - Predané cenné papiere a podielyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnostiArchív

4.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 521 - Mzdové nákladyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiereArchív

22.3.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer