Input:

Účet 013 - Softvér

7.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.2 Účet 013 – Softvér

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA, Ing. Štefan Fabian

Na účte 013 – Softvér sa účtuje softvér nehľadiac na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je:

a) kúpený samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,

b) vytvorený vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s ním alebo použitia pre potreby v účtovnej jednotke, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 013 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


013     MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  013  701  
   Poskytnutie preddavku na obstaranie software  051  221, 222,225/RK  
   Faktúra za dodané programové vybavenie (software)  041  321  
   Úhrada faktúry – vyúčtovanie poskytnutého preddavku  321  051  
   Doplatok kúpnej ceny  321  221, 222,225/RK  
   Zaúčtovanie bezodplatného nadobudnutia softvéru  041  384  
   Uvedenie darovaného softvéru do používania  013  041  
   Odpisy softvéru  551  073  
   Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie výnosov budúcich období z poskytnutého daru do výnosov bežného obdobia v štátnej rozpočtovej organizácii a v štátnej príspevkovej organizácii  384  688  
   Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie výnosov budúcich období z poskytnutého daru do výnosov bežného obdobia v rozpočtovej organizácii samosprávy a v príspevkovej organizácii samosprávy  384  698  
 Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie výnosov budúcich období z poskytnutého daru do výnosov bežného obdobia v obce/meste/vyššom územnom celku  384  698  
 Vyradenie nie úplne odpísaného softvéru v dôsledku predaja, ktorý bol nadobudnutý v štátnej rozpočtovej organizácii z kapitálového transferu od zriaďovateľa:  
- Tržby z predaja softvéru  316  641  
- Zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  541  073  
- Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  353  682  
- Vyradenie softvéru z používania  073  013  
- Inkaso pohľadávky z predaja softvéru  224  316  
 Vyradenie nie úplne odpísaného softvéru v dôsledku predaja, ktorý bol nadobudnutý v rozpočtovej organizácii samosprávy z kapitálového transferu od zriaďovateľa:  
- Tržby z predaja softvéru  318  641  
- Zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  541  073  
- Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  355  692  
- Vyradenie softvéru z používania  073  013  
- Inkaso pohľadávky z predaja softvéru  223  316  
 Vyradenie nie úplne odpísaného softvéru v dôsledku predaja, ktorý bol nadobudnutý v štátnej príspevkovej organizácii z kapitálového transferu od zriaďovateľa:  
- Tržby z predaja softvéru  378  641  
- Zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  541  073  
- Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  353  682  
- Vyradenie softvéru z používania  073  013  
- Inkaso pohľadávky z predaja softvéru  221  378  
   Vyradenie nie úplne odpísaného softvéru v dôsledku predaja, ktorý bol nadobudnutý v príspevkovej organizácii samosprávy z kapitálového transferu od zriaďovateľa:  
- Tržby z predaja softvéru  378  641  
- Zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  541  073  
- Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  355  692  
- Vyradenie softvéru z používania  073  013  
- Inkaso pohľadávky z predaja softvéru  221  378  
   Vyradenie nie úplne odpísaného softvéru v dôsledku predaja, ktorý bol nadobudnutý v obci z vlastným prostriedkov:  
- Tržby z predaja softvéru  318  641  
- Zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  541  073  
- Vyradenie softvéru z používania  073  013  
- Inkaso pohľadávky z predaja softvéru  221 222, 224  318  
 Vyradenie softvéru v obci v dôsledku manka, chýbajúci softvér zistený pri inventarizácií, nebol úplne odpísaný, bol nadobudnutý z vlastných zdrojov:  
- Zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  549  073  
- Účtovné vyradenie softvéru  073  013  
   Vyradenie softvéru v obci v dôsledku manka, chýbajúci softvér zistený pri inventarizácii nebol úplne odpísaný, bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu:  
- Zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  549  073  
- Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  384  694  
- Účtovné vyradenie softvéru  073  013  
 Vyradenie softvéru v obci v dôsledku manka, chýbajúci softvér zistený pri inventarizácii nebol úplne odpísaný, bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy:  
- Zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  549  073  
- Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou sa účtujú výnosy z poskytnutého daru  384  698  
- Účtovné vyradenie softvéru  073  013  

Obec dostala dotáciu – peňažné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z ktorých nakúpila softvér. Dotácia má charakter kapitálového transferu.

013     MD  D  
 Účtovanie obstarania softvéru:  
- prijatý kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na nákup softvéru  221  357  
- vznik záväzku – účtovanie faktúry od dodávateľa softvéru  041  321  
- úhrada faktúry za nakúpený softvér z bankového účtu obce  321  221  
- zúčtovanie použitia kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov  357  384  
- zaradenie softvéru do používania  013  041  
- účtovné odpisy softvéru (mesačné účtovanie)  551  073  
- vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov  384  694  
 Účtovanie vyradenie softvéru:  
- vyradenie plne odpísaného softvéru likvidáciou  073  013  
- vyradenie softvéru likvidáciou, ktorý nie je plne odpísaný  551  073  
- doúčtovanie odpisov vo výške zostatkovej ceny  073  013  
- vyradenie v obstarávacej cene vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi vo výške  384  694  
- zostatkovej ceny sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov        

Obec kúpila ekonomický softvér z peňažných prostriedkov, ktoré získala do rozpočtu vo forme vlastných príjmov.

013      MD  D  
 Účtovanie obstarania softvéru:  
- vznik záväzku – účtovanie faktúry od dodávateľa softvéru  041  321  
- úhrada faktúry za nakúpený softvér z bankového účtu obce  321  221  
- zaradenie softvéru do používania  013  041  
- účtovné odpisy softvéru (mesačné účtovanie)  551  073  
 Účtovanie vyradenie softvéru:  
- vyradenie plne odpísaného softvéru likvidáciou  073  013  
- vyradenie softvéru likvidáciou, ktorý nie je plne odpísaný doúčtovanie odpisov vo výške zostatkovej ceny  551  073  
- vyradenie v obstarávacej cene  073  013  

Podnikateľ pôsobiaci na území obce daroval obecnému úradu softvér na spracovanie mzdovej agendy.

013      MD  D  
 Účtovanie obstarania softvéru:        
- prijatie darovaného softvéru od miestneho podnikateľa  041  384  
- zaradenie softvéru do používania  013  041  
- účtovné odpisy softvéru (mesačné účtovanie)  551  073  
- vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie daru do výnosov  384  698  
 Účtovanie vyradenie softvéru:  
- vyradenie plne odpísaného softvéru likvidáciou  073  013  
- vyradenie softvéru likvidáciou, ktorý nie je plne odpísaný  551  073  
- doúčtovanie odpisov vo výške zostatkovej ceny  073  013  
- vyradenie v obstarávacej cene  384  698  
- vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi vo výške zostatkovej ceny sa účtuje zúčtovanie daru do výnosov        

Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – základná škola dostala od obce peňažné prostriedky – kapitálový transfer na obstaranie softvéru.

013      MD  D  
 Účtovanie obstarania softvéru:  
- prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľa na nákup softvéru na výdavkový rozpočtový účet rozpočtovej organizácie  222  354  
- vznik záväzku – účtovanie faktúry od dodávateľa za softvér  041  321  
- úhrada faktúry za softvér z výdavkového rozpočtového účtu rozpočtovej organizácie  321  222  
- zúčtovanie použitia kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov  354  355  
- zaradenie softvéru do používania  013  041  
- účtovné odpisy softvéru (mesačné účtovanie)  551  073  
- vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  355  692  
 Účtovanie vyradenia softvéru:  
- vyradenie plne odpísaného softvéru likvidáciou  073  013  
- vyradenie softvéru likvidáciou, ktorý nie je plne odpísaný  551  073  
- doúčtovanie odpisov vo výške zostatkovej ceny  073  013  
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: