Input:

Účet 021 - Stavby

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.1 Účet 021 – Stavby

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

Na účte 021 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

021      MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  021  701  
 Zaradenie stavieb do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene (zaraďovací protokol na základe trvalého užívacieho povolenia, kolaudačného rozhodnutia)  021  042  
 Obstaranie budovy dodávateľským spôsobom v štátnej rozpočtovej organizácii z kapitálového transferu od zriaďovateľa:  
- Faktúra za nakúpenú budovu od dodávateľa  042  321  
- Úhrada faktúry za budovu z výdavkového rozpočtového účtu rozpočtovej organizácie  321  225  
- Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  352  353  
- Uvedenie budovy do používania  021  042  
- Odpisy budovy  551  081  
- Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  353  682  
 Obstaranie budovy dodávateľským spôsobom v rozpočtovej organizácii zriadenej samosprávou z kapitálového transferu od zriaďovateľa:  
- Faktúra za nakúpenú budovu od dodávateľa  042  321  
- Úhrada faktúry za budovu z výdavkového rozpočtového účtu rozpočtovej organizácie  321  222  
- Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  354  355  
- Uvedenie budovy do používania  021  042  
- Odpisy budovy  551  081  
- Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  355  692  
 Obstaranie budovy dodávateľským spôsobom v štátnej príspevkovej organizácii z kapitálového transferu od zriaďovateľa:  
- Faktúra za nakúpenú budovu od dodávateľa  042  321  
- Úhrada faktúry za budovu bežného účtu príspevkovej organizácie  321  221  
- Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  352  353  
- Uvedenie budovy do používania  021  042  
- Odpisy budovy  551  081  
- Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  353  682  
 Obstaranie budovy dodávateľským spôsobom v príspevkovej organizácii zriadenej samosprávou z kapitálového transferu od zriaďovateľa:  
- Faktúra za nakúpenú budovu od dodávateľa  042  321  
- Úhrada faktúry za budovu z bežného účtu príspevkovej organizácie  321  221  
- Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  354  355  
- Uvedenie budovy do používania  021  042  
- Odpisy budovy  551  081  
- Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  355  692  
 Obstaranie budovy dodávateľským spôsobom v obci z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu:  
- Faktúra za nakúpenú budovu od dodávateľa  042  321  
- Úhrada faktúry z bežného účtu obce  321  221  
- Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  357  384  
- Uvedenie budovy do používania  021  042  
- Odpisy budovy  551  081  
- Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu  384  694  
 Vyradenie úplne odpísanej budovy v dôsledku predaja v štátnej rozpočtovej organizácii:  
- Tržby z predaja budovy  316  641  
- Vyradenie budovy z užívania  081  021  
- Inkaso pohľadávky z predaja budovy  224  316  
- Zaúčtovanie nákladov na odvod príjmov štátnej rozpočtovej organizácie  588  351  
 Vyradenie úplne odpísanej budovy v dôsledku predaja v rozpočtovej organizácii zriadenej samosprávou:  
- Tržby z predaja budovy  318  641  
- Vyradenie budovy z užívania  081  021  
- Inkaso pohľadávky z predaja budovy  223  318  
- Zaúčtovanie nákladov na odvod príjmov rozpočtovej organizácie samosprávy  588  351  
 Vyradenie úplne odpísanej budovy v dôsledku predaja v príspevkovej organizácii zriadenej samosprávou:  
- Tržby z predaja budovy  378  641  
- Vyradenie budovy z užívania  081  021  
- Inkaso pohľadávky z predaja budovy  221  378  

Obec obstaráva budovu zo svojich vlastných prostriedkov. Budovu kupuje od miestnej realitnej kancelárie.

021     MD  D  
 Účtovanie obstarania budovy:  
- vznik záväzku voči realitnej kancelárii  042  321  
- úhrada záväzku voči realitnej kancelárii z bežného bankového účtu obce  321  221  
- zaradenie budovy do používania  021  042  
- účtovné odpisy budovy (mesačné účtovanie)  551  081  

Obec sa rozhodla vykonať technické zhodnotenie budovy vo svojom vlastníctve, ktoré bude financovať z vlastných prostriedkov dodávateľským spôsobom. Predmetom technického zhodnotenia je vykonanie stavebných prác. Technické zhodnotenie zvyšuje obstarávaciu cenu budovy.

021      MD  D  
   - vznik záväzku – účtovanie faktúry od dodávateľa za stavebné práce  042  321  
- úhrada faktúry za stavebné práce z bežného bankového účtu obce  321  221  
- zaradenie dokončeného technického zhodnotenia budovy do používania na základe protokolu o zaradení do používania  021  042  

Obec obstaráva budovu zo svojich vlastných prostriedkov. Budovu kupuje od miestnej realitnej kancelárie a dohodla sa s ňou na poskytnutí preddavku.

021      MD  D  
 Účtovanie obstarania budovy:  
- poskytnutie preddavku realitnej kancelárii z bežného bankového účtu obce  052  221  
- vyúčtovacie záväzku voči realitnej kancelárii  042  321  
- zúčtovanie preddavku po vyúčtovaní záväzku realitnou kanceláriou  321  052  
- úhrada nedoplatku z bežného bankového účtu obce na základe zmluvy  321  221  
- zaradenie budovy do používania  021  042  
- účtovné odpisy budovy (mesačné účtovanie)  551  081  

Obec účtuje vyradenie budovy obstaranej z vlastných prostriedkov z rôznych dôvodov, a to konkrétne z dôvodu likvidácie (plne odpísanú budovy, úplne neodpísanú budovu), z dôvodu predaja, z dôvodu škody, z dôvodu živelnej pohromy.

021     MD  D  
   - vyradenie plne odpísanej budovy likvidáciou v dôsledku ukončenia jej využívania  081  021  
- vyradenie budovy likvidáciou, ktorá nie je plne odpísaná v dôsledku ukončenia jej využívania doúčtovanie odpisov vo výške zostatkovej ceny  551  081  
- vyradenie v obstarávacej cene  081  021  
- vyradenie budovy v dôsledku predaja, ktorá nie je plne odpísaná  541  081  
- vyradenie v obstarávacej cene  081  021  
- vyradenie budovy v dôsledku škody, teda neodstrániteľného poškodenia, zničenia, odcudzenia a straty majetku, ktorá nie je plne odpísaná  549  081  
- vyradenie v obstarávacej cene  081  021  
- nárok na náhradu škody voči poisťovni v dôsledku poistnej udalosti  378  648  
- vyradenie budovy v dôsledku škody – živelnej pohromy, ktorá nie je plne odpísaná  572  081  
- vyradenie v obstarávacej cene  081  021  
- nárok na náhradu škody spôsobenej živelnou pohromou voči poisťovni v dôsledku poistnej udalosti  378  672  

Obec získala od štátu účelovú kapitálovú dotáciu (kapitálový transfer) na obstaranie nehnuteľnosti – budovy a na jej následné technické zhodnotenie.

021      MD  D  
 Účtovanie obstarania budovy:  
- prijatý kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na obstaranie budovy  221  357  
- vznik záväzku voči dodávateľovi – realitnej kancelárii  042  321  
- úhrada záväzku voči realitnej kancelárii z bežného bankového účtu obce  321  221  
- zúčtovanie použitia kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov  357  384  
- zaradenie budovy do používania  021  042  
- účtovné odpisy budovy (mesačné účtovanie)  551  081  
- vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu získaného zo štátneho rozpočtu do výnosov  384  694  
 Účtovanie technického zhodnotenia budovy realizovaného dodávateľským spôsobom:  
- prijatý kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu určený na technické zhodnotenie budovy  221  357  
- vznik záväzku voči dodávateľovi za stavebné práce – technické zhodnotenie budovy  042  321  
- úhrada záväzku voči dodávateľovi za stavebné práce z bežného bankového účtu obce  321  221  
- zúčtovanie použitia kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov  357  384  
- zaradenie dokončeného technického zhodnotenia budovy do používania  021  042  

Obec účtuje vyradenie budovy obstaranej z prostriedkov získaných formou kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu z rôznych dôvodov, a to konkrétne z dôvodu likvidácie (plne odpísanú budovy, úplne neodpísanú budovu), z dôvodu predaja, z dôvodu škody, z dôvodu živelnej pohromy.

021      MD  D  
 Účtovanie vyradenia budovy:- vyradenie plne odpísanej budovy likvidáciou v dôsledku ukončenia jej využívania  081  021  
   - vyradenie budovy likvidáciou, ktorá nie je plne odpísaná v dôsledku ukončenia jej využívania  
   - doúčtovanie odpisov vo výške zostatkovej ceny  551  081  
   - vyradenie v obstarávacej cene  081  021  
   - vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov  384  694  
   - vyradenie budovy v dôsledku predaja, ktorá nie je plne odpísaná  541  081  
   - vyradenie v obstarávacej cene  081  021  
   - vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou predaného majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov  384  694  
   - vyradenie budovy v dôsledku škody, ktorá nie je plne odpísaná, škoda predstavuje neodstrániteľné poškodenie, zničenie alebo odcudzenie majetku  549  081  
   - vyradenie v obstarávacej cene  081  021  
   - vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou majetku nepoužiteľného v dôsledku škody sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov  384  694  
   - nárok na náhradu škody voči poisťovni v dôsledku poistnej udalosti  378  648  
   - vyradenie budovy v dôsledku škody – živelnej pohromy, ktorá nie je plne odpísaná, v prípade neodstrániteľného poškodenia majetku  572  081  
   - vyradenie v obstarávacej cene  081  021  
   - vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou majetku zničeného živelnou pohromou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov  384  694  
   - nárok na náhradu škody spôsobenej živelnou pohromou voči poisťovni v dôsledku poistnej udalosti  378  672  

Obec získala peňažné prostriedky – účelový grant (kapitálový transfer) z rozpočtu Európskych spoločenstiev na obstaranie nehnuteľnosti budovy, ktorá má slúžiť ako podnikateľský inkubátor. Pre ucelený pohľad na účtovanie o kapitálovom transfere na obstaranie budovy z európskych prostriedkov uvádzame v tomto príklade aj súvzťažnosti rôznych spôsobov vyradenie takto nadobudnutej budovy.

021     M  D  
   Účtovanie obstarania budovy:  
   - prijatý kapitálový transfer z rozpočtu Európskych spoločenstiev na obstaranie budovy  221  371  
   - vznik záväzku – účtovanie faktúry od dodávateľa  042  321  
   - úhrada faktúry z bežného bankového účtu obce  321  221  
   - zúčtovanie použitia kapitálového transferu z rozpočtu  371  384  
   - Európskych spoločenstiev do výnosov budúcich období vo výške výdavkov zaradenie budovy do používania  021  042  
   - účtovné odpisy budovy (mesačné účtovanie)  551  081  
   - vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu z rozpočtu Európskych spoločenstiev do výnosov  384  696  
   Účtovanie vyradenia budovy:  
   - vyradenie plne odpísanej budovy likvidáciou v dôsledku ukončenia jej využívania  081  021  
   - vyradenie budovy likvidáciou, ktorá nie je plne odpísaná v dôsledku ukončenia jej využívania  
   - doúčtovanie odpisov vo výške zostatkovej ceny  551  081  
   - vyradenie v obstarávacej cene  081  021  
   - vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovej ceny sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu z rozpočtu Európskych spoločenstiev do výnosov  384  696  
   - vyradenie budovy v dôsledku predaja, ktorá nie je plne odpísaná  541  081  
   - vyradenie v obstarávacej cene  081  021  
   - vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou predanej budovy sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu z rozpočtu Európskych spoločenstiev do výnosov  384  696  
   - vyradenie budovy v dôsledku škody, ktorá nie je plne odpísaná  549  081  
   - vyradenie v obstarávacej cene  081  021  
   - vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou majetku zničeného v dôsledku škody sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu z rozpočtu Európskych spoločenstiev do výnosov  384  696  
   - vyradenie budovy v dôsledku škody – živelnej pohromy, ktorá nie je plne odpísaná  572  081  
   - vyradenie v obstarávacej cene  081  021  
   - vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou majetku zničeného živelnou pohromou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu z rozpočtu Európskych spoločenstiev do výnosov  384  696  

Rozpočtová organizácia dostala od svojho zriaďovateľa – obce v rámci rozpisu rozpočtu kapitálové výdavky na obstaranie – výstavbu budovy.

021      MD  D  
   Účtovanie obstarania budovy:  
   - prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľa na obstaranie budovy na výdavkový rozpočtový účet  222  354  
   - faktúra od dodávateľa za stavebné práce  042  321  
   - úhrada faktúry za stavebné práce z výdavkového rozpočtového účtu  321  222  
   - zúčtovanie použitia kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov  354  355  
   - zaradenie budovy do používania na základe protokolu o zaradení do používania  021  042  
   - účtovné odpisy budovy (mesačné účtovanie)  551  081  
   - vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  355  692  

Rozpočtová organizácia dostala od svojho zriaďovateľa – obce v rámci rozpisu rozpočtu kapitálové výdavky na vykonanie technického zhodnotenia budovy (do času jeho uvedenia do používania), ktorú má v správe. Technické zhodnotenie budovy je obstarané dodávateľským spôsobom.

021      MD  D  
   Účtovanie obstarania technického zhodnotenia:  
   - prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľa na technické zhodnotenie budovy na výdavkový rozpočtový účet  222  354  
   - faktúra od dodávateľa za stavebné práce (technické zhodnotenie budovy)  042  321  
   - úhrada faktúry za stavebné práce (technické zhodnotenie budovy) z výdavkového rozpočtového účtu  321  222  
   - zúčtovanie použitia kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov  354  355  
   - zaradenie dokončeného technického zhodnotenia budovy do používania na základe protokolu o zaradení do používania  021  042  

Rozpočtová organizácia obstaráva budovu z prostriedkov od zriaďovateľa dodávateľským spôsobom s poskytnutím preddavku.

021      MD  D  
   Účtovanie obstarania budovy:  
   - prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľa na obstaranie budovy na výdavkový rozpočtový účet  222  354  
   - poskytnutie preddavku na stavebné práce z výdavkového rozpočtového účtu  052  222  
   - zúčtovanie použitia kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov  354  355  
   - vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za stavebné práce  042  321  
   - zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom  321  052  
   - úhrada nedoplatku za stavebné práce z výdavkového rozpočtového na základe faktúry  321  222  
   - zúčtovanie použitia kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov  354  355  
   - zaradenie budovy do používania na základe protokolu o zaradení do používania  021  042  
   - účtovné odpisy budovy (mesačné účtovanie)  551  081  
   - vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  355  692  

Obecná rozpočtová

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: