Input:

Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.4 Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

Na účte 025 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

025     MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  025  701  
 Novo zistené, v účtovníctve dosiaľ neevidované pestovateľské celky trvalých porastov ocenené v ROC  025  384  
 Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov:  
- dodávky projektových a prieskumných prác  042  321  
- nákup sadeníc  042  321  
- spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív  501  112  
- spotreba vlastných organických hnojív  613  123  
- mzdy pracovníkov (členov družstva)  521  331  
- aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a chemickú ochranu  042  624  
 Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku po dosiahnutí plodonosného veku  025  042  
 Zvýšenie obstarávacej ceny pestovateľských celkov trvalých porastov o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov:  
- zúčtovanie faktúry  042  321  
- zvýšenie hodnoty pestovateľských celkov trvalých porastov  025  042  
 Zníženie obstarávacej ceny pestovateľských celkov trvalých porastov o sumy priznaných dobropisov dodávateľov:  
- zaúčtovanie dobropisu:  
  1. v prípade, ak faktúra nebola uhradená
  
321  042  
  1. v prípade, že faktúra bola uhradená
  
315  042  
- zníženie hodnoty pestovateľských celkov trvalých porastov  042  025  
 Nadobudnutie pestovateľských celkov trvalých porastov podľa právnych predpisov (ak boli plne odpísané)  025  384  
 Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia k pestovateľským celkom do používania  025  042  
 Nadobudnutie pestovateľských celkov trvalých porastov bezodplatne (darom) v ocenení ROC:  
- darovanie  042  384  
- zaradenie do dlhodobého hmotného majetku  025  042  
 Bezodplatný prevod pestovateľských celkov trvalých porastov bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie):  
- zostatková cena  548  085  
- vyradenie z dlhodobého hmotného majetku  085  025  
 Vyradenie pestovateľských celkov trvalých porastov z dlhodobého hmotného majetku pri ich úplnom odpísaní  085  025  
 Predaj pestovateľských celkov trvalých porastov:  
- zostatková cena  541  085  
- vyradenie z dlhodobého hmotného majetku  085  025  
- faktúra za predaj  311  641  
 Manká zistené v priebehu roka alebo pri inventarizácii:  
- zostatková cena  549  085  
- vyradenie z dlhodobého hmotného majetku  085  025  
 Škoda zistená na pestovateľských celkoch trvalých porastov, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná:  
- zúčtovanie škody (najviac do výšky zostatkovej ceny)  549  085  
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: