Input:

Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.5 Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

Hospodárskym úžitkom sa rozumie najmä narodenie mláďat, produkcia mlieka, vlny, využitie ťažnej sily zvieraťa, komerčné využitie. Na tomto účte sa môžu účtovať aj zvieratá základného stáda a ostatných hospodársky využívaných chovov napríklad muflónov, danielov, jeleňov, pštrosov, ak ich využiteľnosť v chove je dlhšia ako štyri roky.

Na účte 026 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

026        MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh    026  701  
   Novo zistené, v účtovníctve dosiaľ neevidované zvieratá základného stáda a ťažné zvieratá ocenené v ROC    026  384  
   Nákup zvierat základného stáda a ťažných zvierat na faktúru    042  321  
   Obstaranie zvierat základného stáda a ťažných zvierat z vlastného chovu: Zaradenie nakúpených zvierat základného stáda a ťažných zvierat do majetku    042  624  
   - aktivácia vo vynaložených VN  026  042  
   - zaradenie do dlhodobého hmotného majetku  624  124  
   - úbytok zvierat v zásobách  026  042  
   Zvýšenie obstarávacej ceny zvierat základného stáda a ťažných zvierat o sumy uznaných ťarchopisov:    
   - zúčtovanie faktúry  042  321  
   - zvýšenie hodnoty základného stáda a ťažných zvierat  026  042  
   Zníženie obstarávacej ceny zvierat základného stáda a ťažných zvierat o sumy priznaných dobropisov dodávateľov: - zaúčtovanie dobropisu    
   1. v prípade, ak faktúra nebola uhradená  321  042  
   2. v prípade, že faktúra bola uhradená  315  042  
   - zníženie hodnoty základného stáda a ťažných zvierat  042  026  
   Nadobudnutie zvierat základného stáda a ťažných zvierat podľa právnych predpisov (ak boli plne odpísané)    026  086  
   Nadobudnutie zvierat základného stáda a ťažných zvierat bezodplatne (darom) v ocenení ROC:    
   - darom  042  384  
   - zaradenie do dlhodobého hmotného majetku  026  042  
   Bezodplatný prevod zvierat základného stáda a ťažných zvierat bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie):    
   - zostatková cena  548  086  
   - vyradenie z dlhodobého hmotného majetku  086  026  
   Bezodplatný prevod zvierat základného stáda a ťažných zvierat na základe právneho predpisu:  
   - zostatková cena (jednorazový odpis)  551  086  
   - vyradenie z dlhodobého hmotného majetku  086  026  
   Predaj zvierat základného stáda a ťažných zvierat:    
   - zostatková cena  541  086  
   - vyradenie z dlhodobého hmotného majetku  086  026  
   - faktúra za predaj  311, 315, 316, 318  641  
   Manká zistené v priebehu roka alebo pri inventarizácii prevyšujúce normu prirodzených úbytkov:    
   - zostatková cena  549  086  
   - vyradenie z dlhodobého hmotného majetku  086  026  
   Uhynutie zvierat základného stáda a ťažných zvierat:    
   - zúčtovanie škody pri zavinenom úhyne  549  086  
   - zúčtovanie zostatkovej ceny  551  086  
   - vyradenie z dlhodobého hmotného majetku  086  026  
   - nárok na náhradu škody (napr. od poisťovne)  378  648  
   Uhynutie zvierat základného stáda a ťažných zvierat z mimoriadnych príčin (napr. živelná pohroma):    
   - zúčtovanie škody do výšky zostatkovej hodnoty  572  086  
   - vyradenie z dlhodobého hmotného majetku  086  026  
   - nárok na náhradu škody (napr. od poisťovne)  378  648  
   Vyradenie zvierat základného stáda a ťažných zvierat z dôvodu nutnej porážky:    
   - zostatková cena  541  086  
   - vyradenie z dlhodobého hmotného majetku  086  026  
   - tržba z predaja  311, 315, 316, 318  641  
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: