dnes je 2.12.2021

Input:

Účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA

Drobným dlhodobým hmotným majetkom sú hmotné hodnoty predmetov, ktorých cena nadobudnutia je nižšia ako 1 700 €, ak účtovná jednotka vo vnútornom predpise stanoví, že tento majetok sa bude považovať za dlhodobý majetok. Ak účtovná jednotka tak nerozhodne, zaúčtuje spomenuté veci na ťarchu nákladov ako spotreba materiálu cez účet 501- účtovaním prostredníctvom podsúvahového účtu.

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 028 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

028      MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  028  701  
   Zaradenie novoobstaraného DDHM  028  042  
   Vyradenie DDHM z majetku  088  028  
 Vyradenie so zostatkovou cenou 551  088  
 Vyradenie so zostatkovou cenou v prípade škody 549  088