Input:

Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.7 Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

Na účte 029 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

029     MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  029  701  
   Zaradenie ODHM obstaraného dodávateľsky do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene (zaraďovací protokol)  029  042  
   Náklady na zhotovenie ODHM vo vlastnej réžii účtovnej jednotky účtované v čase vzniku na vecne príslušné nákladové účty, aktivácia nákladov vynaložených na zhotovenie OHIM vo vlastnej réžii:  521, 524, 518, 501  331, 321, 211, 121  
   - aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch  042  624  
   - zaradenie do dlhodobého hmotného majetku v ocenení VN  029  042  
   Novo zistený v účtovníctve zatiaľ neevidovaný ODHM (ocenený v ROC)  029  384  
   Nadobudnutie ODHM podľa právnych predpisov  
Nadobudnutie ODHM bezodplatne (darom) v ocenení ROC:  029  384  
   - nadobudnutie darom  042  384  
   - zaradenie do dlhodobého hmotného majetku  029  042  
   Bezodplatný prevod ODHM bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie):  
   - zostatková cena  548  089  
   - vyradenie z dlhodobého hmotného majetku  089  029  
   Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia ODNM do dlhodobého hmotného majetku   029  042  
   Vyradenie ODHM z dlhodobého hmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní  089  029  
   Predaj ODHM ešte neodpísaného:  
   - zostatková cena  541  089  
   - vyradenie z dlhodobého hmotného majetku  089  029  
   - faktúra za predaj  315, 316, 318  641  
   Manká zistené v priebehu roka alebo pri inventarizácii:  
   - zostatková cena  549  089  
   - vyradenie z dlhodobého hmotného majetku  089  029  
   Škoda zistená na ODHM, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľný:  
   - zúčtovanie škody (najviac do výšky zostatkovej ceny)  549  089  
   - vyradenie majetku (časti majetku)  089  029  
   - nárok na náhradu od poisťovne  378  648  
   Škoda zistená na ODHM, ktorá je opraviteľná:  
   - zúčtovanie škody v čase jej vzniku (odhadnutá suma ako predpokladaný záväzok voči budúcemu dodávateľovi opravy)  549  326  
   - oprava dodávateľským spôsobom – faktúra  511  321  
   - skutočná úhrada opravy  321  221,211  
   - vyrovnanie škody s opravou:  
   v bežnom účtovnom období – storno zápisu  326  549  
   v nasledujúcom účtovnom období, ak ide z pohľadu účtovnej jednotky o:  
   1. významnú sumu  326  428  
   2. nevýznamnú sumu  326  549  
   - nárok na náhradu škody (napr. od poisťovne)  378  648  
   Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napríklad majetok je morálne zastaraný):  
   - zostatková cena  551  089  
   - vyradenie z dlhodobého hmotného majetku  089  029  
   - náklady na likvidáciu (napr. za odvoz a uloženie na verejnej skládke odpadov, demontáž)  518  321  
   - skutočná úhrada  321  211  
   - použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad  112  648  
   - tržby za kovový odpad z likvidácie inkasované v hotovosti  211  642  
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: