Input:

Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4.1 Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA

Na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý nehmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním

Aktívny účet – začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

Na účte 041 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

041       MD   D   
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh   041  701  
   Faktúry od dodávateľov za dodávky dlhodobého nehmotného majetku, vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním   041  321, 325, 379, 479  
   Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu dlhodobého nehmotného majetku vytvoreného vo vlastnej réžii:   
   - aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch  041  623  
   - zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku v ocenení VN alebo trhovej ceny (podľa toho, ktorá cena je nižšia)  01x  041  
   - ak je reálna (trhová) cena nižšia ako VN, rozdiel sa zaúčtuje  548  041  
   Bezodplatné nadobudnutie dlhodobého nehmotného majetku   041  384, 353, 355  
   Nevyfakturované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka vie presnú sumu   041  326, 476  
   Nevyfakturované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu   041  323, 459  
   Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku:   
   - vykonané dodávateľsky (napr. upgrade u SW)  041  321  
   - vykonané vo vlastnej réžii  041  623  
   Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku   
   - výsledky vývoja  012  
041  
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: