Input:

Účet 131 - Obstaranie tovaru

7.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.1 Účet 131 - Obstaranie tovaru

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Účet 131 – Obstaranie tovaru je aktívny účet, nemá začiatočný stav ani konečný zostatok.

Na účte 131 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


P. č. Opis účtovného prípadu MD D 
1.  Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 131  701  
2.  Dodanie tovaru v obstarávacej cene 131  321  
3.  Obstaranie tovaru: 
   a) cena tovaru  131  321, 471  
   b) vedľajšie náklady (provízie, poistné, doprava)  131  321, 471  
   c) clo  131  379  
 d) DPH vyrubená colnicou  131  379  
   e) spotrebná daň, ak nie je nárok na odpočet  131  379  
4.  Doprava tovaru vo vlastnej réžii  131  622  
5.  Vynaložené vlastné náklady súvisiace so spracovaním tovaru vo vlastnej réžii  131  622  
6.  Vyúčtovanie obehových obalov podľa faktúr od dodávateľov  131  321, 325  
7.  Storno dodávateľskej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky (súčasne sa účtuje na podsúvahovom účte – Zásoby prijaté do úschovy)  321, 325  131  
8.  Prevzatie tovaru na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene  131  323  
9.  Tovar získaný bezodplatne  131  648  
10.   Prevzatie tovaru na sklad v obstarávacej cene:   
   a) cena obstarania  132 AÚ  131  
   b) náklady spojené s obstaraním  132 AÚ  131  
   Prevzatie tovaru na sklad v obstarávacej cene:  
   a) vopred stanovená cena obstarania (tzv. stála skladová cena)  132 AÚ  131  
   b) odchýlka medzi stálou skladovou cenou a skutočnou cenou obstarania  +132 AÚ  +131  
   c) náklady spojené s obstaraním  132 AÚ  131  
11.  Prevzatie obehových obalov v obstarávacích cenách  132  131  
   Prevod súm, o ktoré sa zvyšuje cena materiálu po jeho prevzatí zo spracovania na sklad  132  131  
12.  Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľom:  
   a) ak faktúra nebola zaplatená  321, 325  131  
   b) ak faktúra bola zaplatená  311,315, 318  131  
13.  Manká a škody zistené pri prevzatí tovaru na sklad:  
   a) nezavinené, neprevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov  501  131  
   b) zavinené, ako aj nezavinené, prevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov  549  131  
   c) zavinené dodávateľom alebo dopravcom  315,318, 321  131  


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: