Input:

Účet 322 - Zmenky na inkaso

5.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.2 Účet 322 - Zmenky na inkaso

Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 322 - Zmenky na úhradu sa účtujú vydané vlastné zmenky a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku voči dodávateľovi, pri ktorom zmenkový záväzok pre účtovnú jednotku je najviac jeden rok. Nepoužívajú rozpočtové a príspevkové organizácie. Tento účet nie je prípustný pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, štátne fondy, rozpočtové organizácie zriadené obcou a VÚC.

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nie sú oprávnené ručiť za zaplatenie zmenky, vystavovať, nadobúdať a prijímať zmenky s výnimkou rozpočtovej organizácie, ktorou je ministerstvo financií pri správe štátneho dlhu a pri správe štátnych záruk.

Účet 322 je účet pasív, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D.


P. č. Opis účtovného prípadu MD D 
1  Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 701  322  
2  Úhrada záväzku vlastnou krátkodobou zmenkou 321, 325  322  
3  Úhrada záväzku akceptovanou cudzou zmenkou 321, 325  322  
4  Úhrada cudzej akceptovanej zmenky na úhradu zmenkou na inkaso (indosament zmenky): 322  32  
 a) nepriame ručenie zo zmenky na podsúvahovom účte  799  75.  
5  Zvýšenie hodnoty zmenky o zmenkový úrok 562  322  
6  Úhrada splatnej zmenky k úhrade v hotovosti 322  211  
7  Úhrada splatnej zmenky prevodom z účtu. 322  221  


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: