Input:

Účet 325 - Ostatné záväzky

9.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.5 Účet 325 - Ostatné záväzky

Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 325 – Ostatné záväzky sa účtujú ostatné krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad uznaná reklamácia.

V súvahe sa konečný zostatok účtu 325 vykazuje na strane pasív ako cudzí zdroj.


325    MD D 
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 701  325  
   Reklamácia uplatnená odberateľom po zaplatení faktúry  648  325  
   Úhrada dobropisu z príjmového účtu 325  22x  
   Zníženie predpisu odvodu nedaňových rozpočtových príjmov zriaďovateľovi v rozpočtovej organizácii 351  588  
   Poskytnutá zľava odberateľovi po zaplatení faktúry 648  325  
   Úhrada poskytnutej zľavy z príjmového účtu 325  22x  
    Zníženie predpisu odvodu nedaňových rozpočtových príjmov zriaďovateľovi v rozpočtovej organizácii 351  588  
   Účtovanie autorskej odmeny: 
 Predpis odmeny za vykonanie práce na základe autorskej dohody  518  325  
 Predpis odvodu do umeleckého fondu vo výške 2%  325  379  
 Predpis dane vyberanej zrážkou  325  342  
 Úhrada odvodu do umeleckého fondu vo výške 2%  379  22x  
 Úhrada dane vyberanej zrážkou  342  22x  
 Úhrada odmeny za vykonanie práce na základe autorskej dohody  325  22x  
   Vyúčtovanie nájomného za používanie spoločných telefónnych centrál a za rôzne telekomunikačné zariadenia 518  325  
   Vyúčtovanie nákladov na preklady, expertízy, štúdie, rozmnožovanie a pod. 518  325  
   Vyúčtovanie poplatkov za čistenie kanálov, odvoz odpadu, deratizáciu, dezinfekciu a iných poplatkov podobného charakteru 518  325  
   Vyúčtovanie nákladov na televízne a rozhlasové reklamné vysielania 518  325  
   Vyúčtovanie poplatkov za inšpekciu a preskúšanie kotlov, výťahov, elektroinštalácie a iných zariadení dozorovaných autorizovanými inštitúciami 518  325  
   Náhrady škôd, ktoré účtovné jednotky hradia iným organizáciám z dôvodu svojej zodpovednosti 548, 588  325  
   Vyúčtovanie nájmu fyzických osôb za hnuteľné a nehnuteľné veci 518  325  
   Vyúčtovanie náhrad fyzickým osobám (zamestnancom) za používanie vlastných nástrojov a náradia 548  325,333  
   Vyúčtovanie záväzkov z náhrad škôd spôsobených škodlivými splodinami iným subjektom 548  325  
   Úhrada ostatných záväzkov: 
 - v hotovosti  325  211  
 - z bežného účtu  325  221  
   Úhrada záväzku v cudzej mene z devízového účtu (prepočet kurzom NBS): 
  325  221 AÚ  
 - kurzový zisk  325  663  
 - kurzová strata  563  325  
   Úhrada poplatkov za čistenie kanálov, odvoz odpadkov, deratizáciu, dezinfekciu a iných podobných poplatkov 325  221  


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: