Input:

Účet 331 - Zamestnanci

5.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.1 Účet 331 – Zamestnanci

Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 331 - Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, vrátane záväzkov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia voči zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, podľa analytickej evidencie vedenej účtovnou jednotkou podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových listoch

Účet 331 je pasívny účet jeho konečný zostatok sa vykazuje na strane pasív ako cudzí zdroj.


331    MD D 
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 701  331  
 Prijatý bežný transfer  22x  35x  
   Hrubé mzdy a odmeny  521  331  
   Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancom 524  336  
   Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov 35x  69x  
   Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancom 331  336  
   Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti  331  342  
   Priznaný daňový bonus 342  331  
   Ostatné zrážky zo mzdy, zákonné zrážky zo mzdy (pôžičky, exekúcie..) 331  379  
   Výplata miezd d výdavkového účtu  331  22x  
   Výplata miez vyplatených v hotovosti 331  211  
   Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradených zamestnávateľom 336  22x  
   Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradených zamestnancom 336  22x  
   Úhrada preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 342  22x  
   Úhrada ostatných zrážok z výdavkového účtu 379  22x  
   Zrážky z doplnkového dôchodkového sporenia hradené zamestnávateľom 525  336  
   Záväzky z doplnkového dôchodkového sporenia hradené zamestnancom  331  336  
   Zrážky zo mzdy v prospech zamestnávateľa na úhradu pohľadávky napr. za stravné lístky 331  335  
   Priznaný nárok na odstupné a odchodné  527  331  


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: