Input:

Účtovanie a konsolidácia transferov

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6 Účtovanie a konsolidácia transferov

Ing. Štefan Fabian

PhD. Ing. Ján Šelbacký

Transfery

Transfery sú jednou z oblastí, ktorá je špecifická pre organizácie štátnej správy a samosprávy. Pod pojmom transfer sa v účtovníctve rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov chápu finančné vzťahy (napríklad poskytnutie peňažných prostriedkov z rozpočtu obce pre rozpočtové organizácie obce) aj nefinančné vzťahy (napríklad možnosť čerpania zo výdavkového účtu v Štátnej pokladnici rozpočtovým organizáciám štátu, bezodplatne obstaraný majetok alebo prevod správy majetku štátu na inú rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu).

Účtovanie transferov

 • Základné pravidlá účtovania transferov sú vymedzené v §. 19 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31 (Finančný spravodajca č. 10/2012) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10.12.2014 č. MF/21227/2014 (Finančný spravodajca č. 12/2014) (ďalej len „Postupy účtovania“).

Poskytovanie transferov

Vo všeobecnosti platí, že ten, kto poskytne transfer (dotáciu alebo príspevok) má náklad. Môže to byť alebo štát, ktorého zastupuje Ministerstvo financií SR v tomto vzťahu alebo obec resp. vyšší územný celok v prípade samosprávy.

V prípade poskytnutia bežného transferu v rámci konsolidované celku obce alebo VÚC sa bežný aj kapitálový transfer účtuje ako pohľadávka v obci aj na VÚC do doby použitia tohto transferu v organizácii, ktorej sa transfer poskytol a pri použití za zúčtuje v obci a na VÚC do nákladov na účte 584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom. Poskytnutý kapitálový transfer sa zúčtováva do nákladov na účte 584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom vo výške akej organizácia, ktorej bol transfer poskytnutý zúčtováva do výnosov. V prípade poskytnutia transferu mimo konsolidovaný celok sa zúčtováva u poskytovateľa transferu do nákladov hneď pri poskytnutí na účtoch:

 • 585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy

 • 586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy

 • 587 – Náklady na ostatné transfery

Podobne je to aj v štátnej správe. Rozdiel je len v spôsobe poskytovania transferov a v úrovniach poskytovania transferu. Štátna správa má komplikovanejšiu hierarchiu ako samospráva a to vplýva aj na účtovanie transferov. V rámci štátnej správy medzi Ministerstvo financií a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami štátu existuje minimálne jeden článok – správca rozpočtovej kapitoly poprípade v niektorých kapitolách ako napríklad Ministerstvo školstva aj ďalší článok na poskytnutie transferu – Krajské školské úrady, ktoré ako zriaďovatelia špeciálnych škôl sú sprostredkovateľmi pri doručení transferu svojím organizáciám.

Spôsob poskytnutia transferu v štátnej správe je podmienený aj ďalšími zákonmi – zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky organizácie štátnej správy sú klientmi Štátnej pokladnice. Klientmi štátnej pokladnice sú aj samosprávne vyššie územné celky. Vyše 90 % z týchto organizácií sú rozpočtové organizácie, ktoré čerpajú transfery z výdavkových účtov štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky neboli fyzicky poukázané, ale v predstavujú určitú možnosť čerpania v priebehu rozpočtového roka. Keď rozpočtová organizácia čerpá prostriedky, je to aj moment poskytnutia. Keďže transfer prechádza cez viac organizácií, každá organizácia o nej účtuje, ale platí, že náklad je u toho, kto transfer poskytol, čiže na Ministerstve financií SR. Aj keď transfery poskytnuté príspevkovej organizácií predstavujú peňažný pohyb u správcu kapitoly, aj tak náklady z toho sú na MF SR. Zásady účtovania nákladov z transferov sú rovnaké ako v samospráve – bežný transfer poskytnutý štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii sa zúčtováva do nákladov na MF SR na účte 581 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v období, keď bol použitý. Kapitálový transfer poskytnutý štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii sa zúčtováva do nákladov na MF SR na účte 581 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií vo výške akej organizácia, ktorej bol transfer poskytnutý zúčtováva do výnosov. V prípade poskytnutia transferu mimo konsolidovaného celku ústrednej správy sa účtujú náklady v momente poskytnutia na účtoch:

 • 582 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy

 • 583 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy.

 • 587 – Náklady na ostatné transfery

Keďže prostredníctvom rozpočtových kapitol sa rozdeľujú prostriedky štátneho rozpočtu v podobe transferov pre podriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, príspevkové organizácie iných rezortov, obce, vyššie územné celky a ich podriadené organizácie ako aj pre iné organizácie v rámci aj mimo verejnej správy (podnikateľské subjekty, neziskové organizácie, občianske združenia, politické strany, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, verejné vysoké školy atď.) je potrebné aj o týchto prostriedkoch účtovať v učtárni správcu kapitoly štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky sú súčasťou štátneho rozpočtu, preto správca kapitoly pri poskytnutí transferu neúčtuje o náklade na poskytnutý transfer.

O poskytnutí bežného transferu rozpočtovým organizáciám správca kapitoly neúčtuje, nakoľko poskytovateľom transferov je štát v zastúpení ministerstvom financií, ktorý účtuje o poskytnutí transferu. Bežné transfery sa zúčtovávajú do výnosov v rozpočtovej organizácií vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami z výdavkového účtu. Kapitálové transfery poskytnuté rozpočtovým organizáciám účtujú správcovia rozpočtových kapitol vo výške vyčerpaných prostriedkov na stranu MD účtu 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku, ktorý sa v rámci konsolidácie vykáže voči podriadenej rozpočtovej organizácii súvzťažne s účtom 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu, ktorý sa vykáže voči MF SR.

Poskytnutie transferov pre príspevkové organizácie a ostatné subjekty v rámci aj mimo verejnej správy sa realizuje prevodom peňazí. Pri poskytnutí bežného a kapitálového transferu príspevkovým organizáciám štátnej správy správca rozpočtovej kapitoly, ktorý transfer poskytuje účtuje o pohybe peňažných prostriedkov na strane dal výdavkového účtu 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov súvzťažne s účtom 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku. Súčasne účtuje zúčtovanie poskytnutia bežného transferu na strane MD účtu 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu súvzťažne s účtom 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku a v prípade kapitálového transferu na strane MD účtu 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu súvzťažne s účtom 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu. Vo výške akej organizácia, ktorej bol transfer poskytnutý zúčtováva do výnosov sa zúčtováva kapitálový transfer na strane MD účtu 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu súvzťažne s účtom 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku.

Poskytnutie transferov iným subjektom v rámci verejnej správy (vrátane samosprávy) a subjektom mimo verejnej správy sa účtuje u správcu rozpočtovej kapitoly ako výdavok z výdavkového účtu 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov súvzťažne s účtom 358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom alebo 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania. Súčasne sa zúčtováva použitie transferu u správcu rozpočtovej kapitoly na strane MD účtu 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu súvzťažne s účtami 358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom alebo 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy.

Účtovanie použitia transferov u prijímateľa transferu v samospráve

Rozpočtové a príspevkové organizácia ale aj obce a VÚC ak im bol transfer (dotácia alebo príspevok) poskytnutý, účtujú o transferoch nasledovne:

 • Príjem bežného transferu od zriaďovateľa sa účtuje ako záväzok voči zriaďovateľovi na účte 354 – Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku. Vo vecnej a časovej súvislosti výdavkami z transferu účtujú o výnosoch z použitia transferu na účte 691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom. Tento výnos sa v konsolidácii vykazuje voči zriaďovateľovi. Ak rozpočtová organizácia do konca roka nevyčerpá transfer a nevráti ho na účet zriaďovateľa, tak ho preúčtuje na účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku. Nasledujúci rok nie je potrené preúčtovať nepoužitý transfer na účet 354 ale do výnosov (na účet 691) sa zúčtováva priamo z účtu 355.

 • Príjem kapitálového transferu od zriaďovateľa sa účtuje ako záväzok voči zriaďovateľovi na účte 354 – Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku. Pri použití prostriedkov z transferu sa preúčtujú na účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku. Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, ktoré vznikajú z majetku, ktorý bol obstaraný z kapitálového transferu (napr. odpisy, tvorba opravných položiek alebo zostatková cena pri vyradení) sa účtuje o výnosoch z použitia transferu na účte 692 – Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom. Tento výnos sa v konsolidácii vykazuje voči zriaďovateľovi. Podobne ako v prípade bežných transferov, tak ja pri kapitálových transferoch, ktoré ak do konca roka rozpočtová alebo príspevková organizácia nevyčerpá a nevráti ho na účet zriaďovateľa, tak ho preúčtuje na účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku. Nasledujúci rok nie je potrené preúčtovať nepoužitý transfer na účet 354 ale do výnosov sa zúčtováva priamo z účtu 355.

 • Príjem bežného aj kapitálového transferu v organizácii samosprávy zo štátneho rozpočtu sa účtuje ako záväzok voči štátu (MF SR) na účte 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku. Ako partner (protistrana) sa uvádza stále MF SR bez ohľadu na to, ktorá organizácia štátnej správy poskytla transfer organizácii samosprávy Pri použití prostriedkov z transferu sa preúčtuje na účet 384 – Výnosy budúcich období, ktorý sa tiež vykáže voči štátu (MF SR). Bežný transfer sa zúčtováva do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, ktoré vniknú a sú hradené z transferu a účtujú sa na účte 693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy. Kapitálové transfery sa zúčtujú do výnosov vo vecnej a časovej z majetku, ktorý bol obstaraný z kapitálového transferu na účte 694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy. Tieto výnosy sa vykážu pri konsolidácii ako výnosy voči štátu (MF SR).

 • Príjem transferu od ostatných subjektov či už v rámci verejnej správy alebo mimo nej sa účtuje ako záväzok na účtoch:

358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom

359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy

371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami

372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy

384 – Výnosy budúcich období

Pri použití prostriedkov z transferu sa preúčtuje na účet 384 – Výnosy budúcich období. Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi ktoré sú hradené z bežného transferu alebo s nákladmi, ktoré vznikajú z majetku obstaraného z kapitálového transferu sa zúčtováva transfer do výnosov na účty:

 • 695 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev

 • 696 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev

 • 697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

 • 698 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

Tieto výnosové a transferové účty vrátane účtu 384 – Výnosy budúcich období, sa v konsolidácii vykážu voči tej organizácií, od ktorej bol prijatý transfer. Ak daná organizácia je v rámci súhrnného celku, identifikuje sa vzťah na konkrétne IČO, ak nie, tak sa uvedie v sumáre ako mimo súhrnného celku.

Účtovanie použitia transferov v štátnej správe

Rozpočtové a príspevkové organizácia štátnej správa, ale aj správcovia rozpočtových kapitol ak im bol transfer (dotácia alebo príspevok) poskytnutý, účtujú o transferoch. Existuje podstatný rozdiel medzi štátnou správou a samosprávou v oblasti techniky poskytnutie transferu. Samospráva transfery posiela peňažne na účet konkrétnych organizácií, ktorá si tieto transferové prostriedky čerpá. Takto funguje aj v štátnej správe v prípade príspevkových organizácií. Rozpočtové organizácie dostávajú transfery prostredníctvom rozpočtových opatrení a účtujú o nich až v prípade výdavku z transferu. Účtovanie o transferoch v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách je nasledovné:

 • Rozpočtové organizácie štátu čerpajú bežný transfer priebežne z výdavkového účtu v štátnej pokladnici. Keďže peňažné prostriedky neobdŕžali, tak nie je potrebné účtovať o ich príjme. Pri výdavku z transferu od zriaďovateľa rozpočtové organizácie zúčtujú vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom, ktorý nastal, výnos z použitia transferu na účet 681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu súvzťažne s účtom 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu.

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

RO štátu

 

 

Príjem prostriedkov od zriaďovateľa

 

 

-

 

 

Účtovanie výdavkov na bežnú činnosť

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

xxx/225

352/681

 

 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ sa zúčtuje: konečný stav účtu 225 na účet 352 v RO štátu

 

 

225/352

 

 
 • Kapitálové transfery čerpajú rozpočtové organizácie štátu rovnako ako bežné transfery z výdavkového účtu vedeného v Štátnej pokladnici. Podobne ako pri bežný transferoch pri výdavku sa zúčtuje kapitálový transfer od zriaďovateľa na stranu dal účtu 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu súvzťažne s účtom 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu. Kapitálové transfery sa zúčtujú do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi z majetku (odpisy, tvorba opravných položiek, zostatková cena pri vyradení), ktorý bol obstaraný z kapitálového transferu na účte 682 – Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu.

Na konci účtovného obdobia sa zúčtuje stav účtu 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu s účtom 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov. Stav týchto účtov k 31.12. by mal byť rovnaký a pri ich vzájomnom zúčtovaní sa bude stav týchto účtov rovnať nule. Tieto účty sa neuvádzajú v súvahe.

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

RO štátu

 

 

Príjem prostriedkov od zriaďovateľa

 

 

-

 

 

Nákup DM z kapitálového transferu od zriaďovateľa

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa

 

 

0xx/225

352/353

 

 

Účtovanie nákladov (odpisy, ZC DHM a DNhM, opravné položky k DHM a DNhM)

 

 

5xx/03.,07.,08.

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC a OP k DHM a DNhM a sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

353/682

 

 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ sa zúčtuje:

konečný stav účtu 225 na účet 352 v RO štátu

 

 

225/352

 

 
 • Príspevkové organizácie pri obdŕžaní transfer zo štátneho rozpočtu od zriaďovateľa resp. od iného ústredného orgánu štátnej správy účtujú o prírastku peňažných prostriedkov na účte 221 – Bankové účty súvzťažne s účtom 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu. Bežný transfer zo štátneho rozpočtu sa zúčtuje do výnosov na účet 681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom súvzťažne s účtom 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu. Pri použití kapitálového transferu na obstaranie dlhodobého majetku sa v momente výdavku preúčtuje zo strany MD účtu 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu na účet 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu. Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi z majetku z majetku, ktorý bol obstaraný z kapitálového transferu na účte 682 – Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu. Účet 353 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu vykáže príspevková organizácia voči tej organizácii, od ktorej obdŕžala transfer. Výnosy z transferov sa vykážu stále voči štátu (MF SR).

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

PO štátu

 

 

Príjem prostriedkov od zriaďovateľa

 

 

221/352

 

 

Účtovanie výdavkov na bežnú činnosť

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

xxx/221

352/681

 

 

Nákup DM z kapitálového transferu od zriaďovateľa

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa

 

 

0xx/221

352/353

 

 

Účtovanie nákladov (odpisy, ZC DHM a DNhM, opravné položky k DHM a DNhM)

 

 

5xx/xxx

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC a OP k DHM a DNhM a sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

353/682

 

 
 • Transfery od iných subjektov ako od vlastného zriaďovateľa môžu prijať rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, pričom v týchto prípadoch rozpočtové organizácie najprv tieto prostriedky prijmú na mimorozpočtový účet a následne ich v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov – alebo prevedú do rozpočtu zriaďovateľa alebo použijú priamo z mimorozpočtového účtu. Prijatie transferov od iných subjektov ako od zriaďovateľa sa účtuje na strane MD účtu 221 – Bankové účty súvzťažne s účtami:

358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom

359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy

371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami

372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy

384 – Výnosy budúcich období

Pri použití transferu sa preúčtuje na účet 384 – Výnosy budúcich období. Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi ktoré sú hradené z bežného transferu alebo s nákladmi, ktoré vznikajú z majetku obstaraného z kapitálového transferu sa zúčtováva transfer do výnosov na účty:

 • 683 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy

 • 684 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy

 • 685 – Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev

 • 686 – Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev

 • 687 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

 • 688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

 • 689 – Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov

Tieto výnosové a transferové účty, vrátane účtu 384 – Výnosy budúcich období, sa v konsolidácii vykážu voči tej organizácií, od ktorej bol prijatý transfer. Ak daná organizácia je v rámci súhrnného celku, identifikuje sa vzťah na konkrétne IČO, ak nie, tak sa uvedie v sumáre ako mimo súhrnného celku.

V prípade, ak štátna organizácia, ktorá prijala transfer a tento transfer aj poskytuje ďalej napr. príspevkovým organizáciám, podnikateľským subjektom alebo iným subjektom neúčtuje ani náklad ani výnos z použitia transferu. Náklad z poskytnutia transferu v rámci štátnej správy má len Ministerstvo financií SR v zastúpení štátu.

Príklad

Z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva je poskytnutý príspevok na obstaranie zdravotníckej techniky pre obecnú príspevkovú organizáciu – zdravotnícke zariadenie prostredníctvom obce. Účtovanie bude nasledovné:

1. MF SF (štát) poskytne rozpočtové prostriedky do kapitoly MZ SR. Zaúčtuje sa náklad časovo nerozlíšený, nakoľko sa poskytuje transfer mimo štátnej správy

2. MZ SR neúčtuje náklad ani výnos, nakoľko poskytuje transfer ďalej (sama ho nespotrebúva) – účtuje záväzok voči štátu

3. obec podobne ako MZ SR neúčtuje náklad ani výnos – účtuje záväzok voči MZ SR a pohľadávku voči obecnej príspevkovej organizácií, ktorej poskytla transfer

4. obecná príspevková organizácia účtuje časovo rozlíšený výnos – do výnosov rozpúšťa čiastku zodpovedajúcu nákladom na odpisy, opravné položky a zostatkovú cenu pri vyradení dlhodobého majetku obstaraného z tohto kapitálového transferu

Účtovanie poskytnutia transferov v rozpočtových organizáciách, ktorými sú správcovia rozpočtových kapitol (ministerstvá)

Prostredníctvom správcov rozpočtových kapitol sa rozdeľujú prostriedky štátneho rozpočtu v podobe transferov pre podriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, príspevkové organizácie iných rezortov, obce, vyššie územné celky a ich podriadené organizácie ako aj pre iné organizácie v rámci aj mimo verejnej správy (podnikateľské subjekty, neziskové organizácie, občianske združenia, politické strany, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, verejné vysoké školy atď.)

Pri poskytnutí transferu rozpočtovým organizáciám vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti sa neúčtuje o rozpočtovom opatrení a nenastáva ani peňažný pohyb, o ktorom by sa mohlo účtovať. Keďže bežné transfery sa účtujú do výnosov v rozpočtových organizáciách v momente výdavku, nevykazuje sa transferový vzťah v pohľadávkach a záväzkoch medzi správcom rozpočtovej kapitoly a rozpočtovou organizáciou z bežných transferov. O kapitálových transferoch poskytnutých správcom rozpočtovej kapitoly svojej rozpočtovej organizácii účtuje správca rozpočtovej kapitoly na základe odsúhlasovania transferového vzťahu. V prípade zvýšenia stavu účtu 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu v rozpočtových organizáciách zaúčtuje správca rozpočtovej kapitoly zvýšenie na stranu MD účtu 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku, ktorý sa v rámci konsolidácie vykáže voči podriadenej rozpočtovej organizácii súvzťažne s účtom 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu, ktorý sa vykáže voči MF SR. V prípade zníženia na opačnú stranu týchto účtov.

Poskytnutie transferov pre príspevkové organizácie a ostatné subjekty v rámci aj mimo verejnej správy sa realizuje prevodom peňazí. Pri poskytnutí bežného a kapitálového transferu príspevkovým organizáciám štátnej správy správca rozpočtovej kapitoly, ktorý transfer poskytuje účtuje o pohybe peňažných prostriedkov na strane dal výdavkového účtu 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov súvzťažne s účtom 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku. Súčasne účtuje zúčtovanie poskytnutia bežného transferu na strane MD účtu 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu súvzťažne s účtom 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku a v prípade kapitálového transferu na strane MD účtu 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu súvzťažne s účtom 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu. Vo výške akej organizácia, ktorej bol transfer poskytnutý zúčtováva do výnosov zúčtováva správca rozpočtovej kapitoly kapitálový transfer na strane MD účtu 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu súvzťažne s účtom 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku. Účet 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku vykazuje správca rozpočtovej kapitoly voči organizácii, ktorej transfer poskytla.

Poskytnutie transferov iným subjektom v rámci verejnej správy (vrátane samosprávy) a subjektom mimo verejnej správy sa účtuje u správcu rozpočtovej kapitoly ako výdavok z výdavkového účtu 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov súvzťažne s účtom 358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom alebo 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy. Súčasne sa zúčtováva použitie transferu u správcu rozpočtovej kapitoly na strane MD účtu 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu súvzťažne s účtami 358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom, 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy alebo 372 – Transfery a ostatné zúčtovanieso subjektami mimo verejnej správy. Keďže účty 358, 372 z týchto transakcií nevykazujú zostatok, v prípade, že bol poskytnutý transfer v rámci súhrnného celku, tak sa nevyrovná vzťah a bude to potrebné manuálne v rámci konsolidačných operácií dorovnať.

 

 

Popis účtovného prípadu – účtovanie u správcu rozpočtovej kapitoly

 

 

RO štátu

 

 

Príjem prostriedkov od zriaďovateľa

 

 

-

 

 

Poskytnutie transferu organizácii v rámci verejnej správy napr. obci, VÚC alebo rozpočtovej a príspevkovej organizácii v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

 

 

358/225

352/358

 

 

Poskytnutie transferu podnikateľskému subjektu (mimo verejnej správy)

 

 

372/225

352/372

 

 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ sa zúčtuje:

konečný stav účtu 225 na účet 352 v RO štátu

 

 

225/352

 

 

Konsolidácia transferov

V rámci konsolidácie predstavujú transfery najväčšiu položku pri konsolidácii v rámci štátnej správy a v rámci samosprávy. Na účely lepšieho pochopenia konsolidácie vo verejnej správe je účelné rozložiť proces na tri úrovne:

1. úroveň konsolidácie

Na prvej (najnižšej) úrovni konsolidácie vo verejnej správe sa konsolidujú konsolidované celky obcí, vyšších územných celkov a správcov rozpočtových kapitol. Zostavujú sa konsolidované účtovné závierky správcov rozpočtových kapitol, obcí a vyšších územných celkov.

V rámci samosprávy sa v oblasti transferov konsolidujú transferové vzťahy v pohľadávkach a záväzkoch aj v nákladoch a výnosoch (náklady na poskytnuté transfery a výnosy z poskytnutých transferov). Tiež v oblasti príjmov sa konsoliduje účet 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa ako pohľadávka voči záväzku ako aj výnosy z odvodu príjmov a náklady na odvod príjmov.

V štátnej správe konsolidácia transferov na prvej úrovni zahŕňa len konsolidáciu transferov ako pohľadávok a záväzkov (okrem konsolidovaného celku MF SR). Konsolidácia transferových nákladov a výnosov ako aj príjmov a nákladov z odvodu príjmov a výnosov štátu z príjmov sa konsoliduje na druhej úrovni

2. úroveň konsolidácie

Na druhej úrovni konsolidácie sa konsolidujú vzťahy medzi konsolidovanými celkami správcov kapitol štátneho rozpočtu. Výsledkom je konsolidovaná účtovná závierka ústrednej (štátnej) správy, ktorá sa zostavuje z konsolidovaných účtovných závierok správcov rozpočtových kapitol a z individuálnych účtovných závierok úradov správcov rozpočtových kapitol, ktoré nemajú zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie a nemajú majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti. Samospráva na druhej úrovni nekonsoliduje, nakoľko neexistuje autorita (materská spoločnosť), ktorá by riadila samosprávu tak, ako ministerstvo financií z hľadiska konsolidácie ovláda ostatné rozpočtové kapitoly.

Na druhej úrovni v oblasti transferov sa konsolidujú transferové vzťahy medzi MF SR a ostatnými správcami rozpočtových kapitol (pohľadávky a záväzky) ako aj náklady na poskytnuté transfery a výnosy z transferov. V príjmoch sa konsoliduje účet 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa ako pohľadávka MF SR voči záväzku ako aj výnosy z odvodu príjmov a náklady na odvod príjmov.

3. úroveň konsolidácie

Tratia úroveň konsolidácie predstavuje zostavenie súhrnnej účtovnej závierky, do ktorej vchádza konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy, konsolidované účtovné závierky obcí a vyšších územných celkov ako aj individuálne účtovné závierky obcí, ktoré nemajú zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie a nemajú majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti.

Na tretej úrovni sa konsolidujú transfery medzi štátnou správou a samosprávou (najčastejšie poskytnuté transfery zo štátu pre samosprávu) ako aj prípadné transfery poskytované medzi konsolidovanými celkami samosprávy. Je podstatný rozdiel medzi konsolidáciou v rámci samosprávy resp. štátnej správy a medzi konsolidáciou vzťahov medzi štátnou správou a samosprávou, ktorá vyplýva z platnej metodiky účtovania transferov. Kým štát pri poskytnutí transferov účtuje náklad v momente poskytnutie, tak samospráva si časovo rozlišuje výnosy z prijatých transferov. To znamená, že na úrovni štátu je potrebné v rámci konsolidačných úprav najprv prispôsobiť náklady na poskytnuté transfery (582 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy) výške transferových výnosov v samospráve a tak isto aj výške transferových záväzkov samosprávy účtovaných na účte 384 – Výnosy budúcich období je potrebné doúčtovať v rámci štátnej správy (MF SR) na účet 381 – Náklady budúcich období.

Spárovanie účtov pre účely konsolidácie

Štátna správa

 

 

 

 

Účtovná jednotka, ktorá prijala transfer

 

 

Účtovná jednotka, ktorá poskytla transfer

 

 

Účet

 

 

Voči komu

 

 

Účet

 

 

Voči komu

 

 

351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa

 

 

Ministerstvo financií SR

 

 

351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa

 

 

Rozpočtová organizácia

 

 

353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu

 

 

Podriadené ROPO voči zriaďovateľovi

 

 

356 – Zúčtovanie transferov zoštátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku

 

 

Rozpočtová a príspevková organizácia

 

 

353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu

 

 

Správca rozpočtovej kapitoly voči MF SR

 

 

353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu

 

 

Správca rozpočtovej kapitoly

 

 

681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu

 

 

Ministerstvo financií SR

 

 

581 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

 

 

Rozpočtová a príspevková organizácia (vrátane správcov rozpočtových kapitol)

 

 

682 – Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu

 

 

Ministerstvo financií SR

 

 

581 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

 

 

Rozpočtová a príspevková organizácia (vrátane správcov rozpočtových kapitol)

 

 

588 – Náklady z odvodu príjmov

 

 

Ministerstvo financií SR

 

 

689 – Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov

 

 

Rozpočtová organizácia

 

 

589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov

 

 

Ministerstvo financií SR

 

 

689 – Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov

 

 

Rozpočtová organizácia

 

 

Územná samospráva

 

 

 

 

Účtovná jednotka, ktorá prijala transfer

 

 

Účtovná jednotka, ktorá poskytla transfer

 

 

Účet

 

 

Voči komu

 

 

Účet

 

 

Voči komu

 

 

351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa

 

 

zriaďovateľ

 

 

351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa

 

 

Rozpočtová organizácia

 

 

355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku

 

 

zriaďovateľ

 

 

355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku

 

 

Rozpočtová a príspevková organizácia

 

 

691 – Výnosy z bežných transferov

z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách

a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

 

 

zriaďovateľ

 

 

584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

 

 

Rozpočtová a príspevková organizácia

 

 

692 – Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách

a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

 

 

zriaďovateľ

 

 

584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

 

 

Rozpočtová a príspevková organizácia

 

 

588 – Náklady z odvodu príjmov

 

 

zriaďovateľ

 

 

699 – Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov

 

 

Rozpočtová organizácia

 

 

589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov

 

 

zriaďovateľ

 

 

699 – Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov

 

 

Rozpočtová organizácia

 

 

Vzťahy medzi štátnou správou a územnou samosprávou (pre účely zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky)

 

 

 

 

Účtovná jednotka, ktorá prijala transfer

 

 

Účtovná jednotka, ktorá poskytla transfer

 

 

Účet

 

 

Voči komu

 

 

Účet

 

 

Voči komu

 

 

357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku

 

 

Ministerstvo financií SR

 

 

381 – Náklady budúcich období

 

 

Organizácia samosprávy (rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, obec, vyšší územný celok)

 

 

384 – Výnosy budúcich období

 

 

Ministerstvo financií SR

 

 

381 – Náklady budúcich období

 

 

Organizácia samosprávy (rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, obec, vyšší územný celok)

 

 

691 – Výnosy z bežných transferov

z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách

a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

 

 

Ministerstvo financií SR

 

 

582 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy

 

 

Organizácia samosprávy (rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, obec, vyšší územný celok)

 

 

692 – Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

 

 

Ministerstvo financií SR

 

 

582 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy

 

 

Organizácia samosprávy (rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, obec, vyšší územný celok)

 

 

Konsolidácie transferov poskytnutých v rámci samosprávy

Príklad

Obec poskytla v roku 2014 svojej PO zo svojho rozpočtu:

a. bežný transfer 100 000 €

b. kapitálový transfer na nákup dlhodobého majetku 50 000 €

Začiatočný stav účtu:

221 – 150 000 €

428 – 150 000 €

PO použila bežný transfer na prevádzku a z kapitálového transferu nakúpila prístroj, ktorý odpisuje 5 roky (ročný odpis 10 000 €)

Účtovanie v obci

 

 

 

 

Popis účtovné prípadu

 

 

Suma v €

 

 

MD

 

 

D

 

 

Poskytnutie bežného transferu

 

 

100 000

 

 

584

 

 

221

 

 

Poskytnutie kapitálového transferu

 

 

50 000

 

 

355

 

 

221

 

 

Použitie kapitálového transferu PO

 

 

10 000

 

 

584

 

 

355

 

 

Účtovanie v PO

 

 

 

 

Popis účtovné prípadu

 

 

Suma v €

 

 

MD

 

 

D

 

 

Prijate bežného transferu

 

 

100 000

 

 

221

 

 

354

 

 

Prijatie kapitálového transferu

 

 

50 000

 

 

221

 

 

354

 

 

Použitie bežného transferu na krytie nákladov PO

 

 

100 000

 

 

5**

 

 

221

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

100 000

 

 

354

 

 

691

 

 

Použitie kapitálového transferu na nákup prístroja

 

 

50 000

 

 

022

 

 

221

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa

 

 

50 000

 

 

354

 

 

355

 

 

Ročný odpis prístroja

 

 

10 000

 

 

551

 

 

082

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC a OP k DHM a DNhM sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov

 

 

10 000

 

 

355

 

 

692

 

 

PO Súvaha k 31.12.2014

PO Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

Obec Súvaha k 31.12.2014

Obec Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

Súčtová súvaha k 31.12.2014

Súčtový výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

Konsolidácia vzájomných vzťahov v oblasti transferov

1. Príspevková organizácia vykazuje na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku záväzok vo výške 40 000 €, obec na tom istom účte vykazuje v pohľadávkach tú istú sumu (poskytnutý kapitálový transfer nezúčtovaný do výnosov v príspevkovej organizácii)

2. Obec vykazuje voči príspevkovej organizácií na účte 584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do RO, a PO obcí a vyššieho územného celku vo výške 110 000 € a Príspevková organizácia vykazuje vo výnosoch


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: