Input:

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4.2 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním a jeho technické zhodnotenie

Na tomto účte sa neúčtujú náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to:

a) úroky z úverov, ak sa podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky do času uvedenia tohto majetku neúčtujú ako súčasť obstarávacej ceny, sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny a kurzové rozdiely,

b) penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné zmluvné sankcie a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,

c) náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

d) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,

e) náklady na biologickú rekultiváciu,

f) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného hmotného majetku do používania,

g) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonností majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie nedostatky.

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

Na účte 042 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

042       MD   D   
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh   042  701  
   Faktúry od dodávateľov za dodávky dlhodobého hmotného majetku, vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním   042  321, 325, 379, 479  
   Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu dlhodobého hmotného majetku vytvoreného vo vlastnej réžii:   
   - aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch  042  624  
   - zaradenie do dlhodobého hmotného majetku v ocenení VN alebo ROC (podľa toho, ktorá cena je nižšia)  02x  042  
   - ak je reálna (trhová) cena nižšia ako VN, rozdiel sa zaúčtuje  548  042  
   Bezodplatné nadobudnutie dlhodobého hmotného majetku (ocenenie v reálnej cene)   042  384, 353, 355  
   Nevyfakturované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka vie presnú sumu   042  326, 476  
   Nevyfakturované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu   042  323, 459  
   Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku:   
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: