dnes je 2.12.2021

Input:

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4.2 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním a jeho technické zhodnotenie

Na tomto účte sa neúčtujú náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to:

a) úroky z úverov, ak sa podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky do času uvedenia tohto majetku neúčtujú ako súčasť obstarávacej ceny, sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny a kurzové rozdiely,

b) penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné zmluvné sankcie a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého